يكي از توليدات ظريف مصور ، مستربچ مي باشد ، در اين تيزر دانه هاي مستربچ با آثار باستاني اصفهان تلفيق شده وتصاوير زيبايي خلق شده است.