• فرهنگ سازی دوستی با حیوانات مسئله مهمی در جامعه امروزی ماست ، اسپاد فلیم به همراه دکتر رنانی کلیپی در این زمینه تولید کرده اند
    در این کلیپ از تکنیک وایتبرد انیمیشن استفاده شده است.