• موشن گرافیک خبر فارسی ، سایت هوشمند خبری به سفارش شرکت پرتو تک سامانه در آذر ماه 95 تولید گردید.