موسسه خیریه آرمان در حوزه مشاوره و مددکاری فعالیت دارد و نیز در زمینه های علمی ، فرهنگی ، هنری ، مذهبی و ورزشی نیز فعالیتهای گسترده ای در پیشینه خود دارد.