• موضوع :  تولید مستند صنعتی شرکت راهداران ایمن نقش جهان
  • کارفرما : راهداران ایمن نقش جهان
  • تاریخ تولید : تیر ماه 95
  • مدت ساخت : 20 روز
  • نریشن : آقای فتوحی
اين شرکت در سال 1374 با سرمايه گذاری تعدادی از کارکنان وزارت راه و ترابری در سطوح مختلف با هدف بهره گيری از تخصص و تجارب و توانمنديهای مهندسين ، کارشناسان و متخصصين با تجربه در زمينه عمليات راهداری و راهسازی و تجهيزات ايمنی راهها  تاسيس گرديد .