•  موضوع :  باشگاه مشتریان شرکت ظریف مصور
  • کارفرما : شرکت ظریف مصور
  • زمان تولید : اسفند 94
باشگاه مشتریان شرکت ظریف مصور با هدف ایجاد ارتباط دوسویه با مشتریان ظریف مصور راه اندازی شده است .