• موضوع :  تولید مستند صنعتی شرکت سیمای شهر
  • کارفرما : شرکت سیمای شهر
  • تاریخ تولید : دی ماه 94
  • مدت ساخت : 20 روز
  • نریشن : آقای فتوحی

شرکت سیمای شهر یکی از بزرگترین شرکت ها در زمینه مونتاژ و فروش دستگاه های چاپ لارج فرمت می باشد. 
این پروژه در دی ماه 1394 توسط تیم اسپاد فیلم شروع و پس از دو روز تصویر برداری و 10 روز تدوین به پایان رسید.