• موضوع :  تولید کلیپ برای شرکت مدار ثروت
  •  کارفرما : شرکت مدار ثروت 
  • تاریخ تولید :  آبان 94
  •  مدت ساخت : 3 هفته
  • نریشن :  خانم بنفشه رافعی
مدار موفقیت جاییست که همه چیز در آن خوب و رضایت بخش است و هرآنچه که می بینی و می شنوی و با آن برخورد می کنی در راستای پیشرفت و بهبودی توست...
مداری که در آن سلامتی ، خوشبختی ، موفقیت ، اتفاقات خوب و ثروت وجود دارد و تو هرلحظه با آنها برخورد می کنی و هر روزت زیباتر از روز قبلت خواهد بود.