• موضوع :  تولید کلیپ نرم افزار ثانیه
  • کارفرما : شرکت آتی نگر
  • تاریخ تولید : شهریور 94
  • مدت ساخت : یک ماه
  • نریشن : آقای اعتمادی

 نرم افزار ثانیه یک نرم افزار ایرانی و بومی می باشد و متناسب با کسب و کارها طراحی شده است. این نرم افزار  تصویر روشنی از کسب و کارتان به شما می دهد. بوسیله این نرم افزار میتوانید : ثبت سریع مشتریان، جستجوی پیشرفته و سریع مشتریان ، تعریف افراد های مرتبط سازمانی و سمت ، ثبت سریع مشتری احتمالی ، ثبت پروژه های مشتریان و ... را انجام دهید